Bộ máy lãnh đạo UBND

Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh – PBT, CT UBND xã

SĐT: 0971627162

 

 

Ông: Nguyễn Văn Nam – PCT UBND

SĐT: 0984482548

 

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch UBND xã:

            Chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm chung trên tất cả các hoạt động của Uỷ ban nhân dân. Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 36 Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và khoản 2 Điều 8 Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

Quy hoạch; Tài chính và kế hoạch: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch sử dụng đất; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và 5 năm, kế hoạch sử dụng đất; ngân sách; Tài nguyên; Các công tác liên quan đến xét đề nghị: cho thuê đất, giao đất mới theo quy hoạch, giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức/cá nhân, giá đất, giải quyết các đơn thư khiếu nại/tố cáo liên quan đến đất đai; Kêu gọi đầu tư, hoạt động đối ngoại; Xây dựng cơ bản; Công tác liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án, công trình; Chỉ đạo chung thực hiện xây dựng nông thôn mới; Chịu trách nhiệm chung về công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chửa cháy; công tác đảm bảo an sinh xã hội; Quốc phòng và An ninh; Xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính; Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tiếp dân, giải quyết đơn thư các loại trên lĩnh vực phụ trách trực tiếp.

- Là người trực tiếp phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương.

2. Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã:

- Chỉ đạo công việc của Uỷ ban nhân dân khi Chủ tịch đi vắng ủy quyền và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ủy quyền. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực về kinh tế sau đây:

+ Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo phù hợp với các quy hoạch của xã đã được duyệt, các quy hoạch của huyện được duyệt liên quan đến xã, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện/xã, Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân huyện/xã; đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

+ Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm theo ngành, lĩnh vực được phân công;

+ Các ngành dịch vụ: bưu chính, viễn thông, du lịch, y tế, giáo dục, văn hóa; Giáo dục và Đào tạo, đào tạo nghề; Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao; y tế; dân số, gia đình, trẻ em; lao động, thương binh và xã hội; giải quyết việc làm; Giúp Chủ tịch UBND trong công tác, kỷ luật; công tác tuyển dụng; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Thực hiện quy chế dân chủ; An toàn giao thông; Ứng dụng khoa học, công nghệ theo lĩnh vực được phân công; Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp;  Kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa giao thông nông thôn; Công tác phòng chống lụt bảo, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy; Tiếp dân, giải quyết đơn thư các loại trên lĩnh vực phụ trách trực tiếp; Môi trường; Tổ chức thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ theo lĩnh vực được phân công;

- Duyệt các tin bài tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh.

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND.