1. Bộ máy Lãnh đạo HĐND xã

Ông: Nguyễn Văn Nam

Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

SĐT: 0984482548

 

Bà: Trần Thị Thanh Vân

Chức vụ: PCT HĐND xã Buôn Choah

SĐT: 0973911074