1. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã

Ông: Trịnh Ngọc Thức

SĐT: 0902500084

 

2. Trưởng Công an xã

Ông: Lang Văn Tâm

SĐT: 0982592939

 

3. Công chức Văn phòng-Thống kê

Nguyễn Bích Thảo

SĐT: 0386386649

 

Ông: Hoàng Lục Thịnh

SĐT: 0975126713

 

4. Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

Ông: Lê Minh Dương

SĐT: 0374242888

 

Ông: Nguyễn Xuân Phương

SĐT: 0935584743

 

5. Công chức Tài chính - Kế toán xã

Bà: Trần Thị Vinh

     SĐT: 0969035450     

Ông: Nguyễn Đình Tuệ

SĐT: 0932578989

 

6. Công chức Tư pháp - hộ tịch

Ông: Phạm Trần Anh

SĐT: 03477019428

 

7. Công chức Văn hóa xã hội

 Bà: Trương Thị Bích Hoa

  SĐT: 0888804079

 

 

1. Ông: Trịnh Ngọc Thức - Ủy viên Ủy ban nhân dân xã - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã

Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về Quốc phòng và các quy định khác có liên quan; Phụ trách công tác Quân sự, Quốc phòng ở địa phương, gồm:

1.1. Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về Quốc phòng và các quy định khác có liên quan.

1.2. Trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên; Xây dựng kế hoạch xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện dân quân, hoạt động chiến đấu, phòng thủ của lực lượng dân quân; tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã trong công tác tuyển quân; huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác liên quan tới nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác Quốc phòng, Quân sự trên địa bàn.

1.3. Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức quản lý quân dự bị theo quy định.

1.4. Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự (độ tuổi 17), quân nhân dự bị và dân quân theo quy định của pháp luật; tham mưu thực hiện công tác động viên, gọi thanh niên nhập ngũ.

1.5. Chỉ đạo dân quân phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

1.6. Phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn để giáo dục toàn dân ý thức Quốc phòng, Quân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới Quốc phòng, Quân sự.

1.7. Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội thực hiện nền quốc phòng gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

1.8. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội; từng bước thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho dân quân, tự vệ, quân nhân dự bị theo quy định.

1.9. Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu; quản lý công trình Quốc phòng theo phân cấp; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác Quốc phòng, Quân sự ở địa phương.

1.10. Làm phó chủ tịch các hội đồng, các ban chỉ đạo xã.

1.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

2. Ông: Lang Văn Tâm - Ủy viên Ủy ban nhân dân xã -Trưởng Công an xã

Thực hiện nhiệm vụ của Công an xã chính quy theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Phụ trách công tác An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương gồm:

2.1 Tổ chức lực lượng Công an xã, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tham mưu đề xuất với cấp uỷ Đảng, Uỷ ban nhân dân xã và cơ quan Công an cấp trên xây dựng các chủ trương, kế hoạch, biện pháp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp cho cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện chủ trương bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

2.2. Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan tới an ninh trật tự cho nhân dân, hướng dẫn các tổ chức quần chúng thực hiện tốt công tác an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý.

2.3. Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Công an cấp trên.

2.4. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, giữ trật tự công cộng, quản lý vũ khí, vật liệu nổ; quản lý nhân hộ khẩu, kiểm tra các quy định về an ninh trật tự trên địa bàn theo thẩm quyền.

2.5. Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; tổ chức việc quản lý, giáo dục đối tượng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2.6. Phối hợp bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt người có lệnh truy nã theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và dẫn giải người bị bắt lên Công an cấp trên; cấp cứu người bị nạn.

2.7. Tổ chức công tác tuần tra, bảo vệ mục tiêu quan trọng về Chính trị, Kinh tế, An ninh, Quốc phòng ở địa bàn theo quản lý.

2.8. Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã để bảo vệ các công trình Quốc phòng trên địa bàn; thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và các văn bản của Công an cấp trên.

 2.9. Phối hợp phụ trách công tác Tôn giáo, tín ngưỡng tại địa phương.

2.10. Xây dựng nội bộ lực lượng Công an xã, trong sạch, vững mạnh và thực hiện một số nội dung nhiệm vụ khác do Đảng uỷ, Chủ tịch, các Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, Công an cấp trên giao.

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

3. Bà: Nguyễn Bích Thảo - Công chức Văn phòng-Thống kê

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, chương trình công tác năm, quy chế làm việc của UBND xã, công tác văn thư – lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

3.1. Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Ủy ban nhân dân xã. Giúp Ủy ban nhân dân xã chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ hp và các hoạt động của Ủy ban nhân dân xã.

3.2. Chủ trì, phối hợp và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; tổng hợp, thống kê kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo quy định của pháp luật. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tập hợp, thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu theo các lĩnh vực trên địa bàn.Tổng hợp, theo dõi, báo cáo việc thực hiện, nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở.

3.3. Phối hợp với công chức Tài chính – Kế toán tham mưu mua sắm, quản lý tài sản công của xã.

3.4. Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; chế độ chính sách của cán bộ công chức xã.

3.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

4. Ông : Hoàng Lục Thịnh - Công chức Tư pháp phụ trách công tác Văn phòng - Thống kê

Tham mưu giúp HĐND, Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực của HĐND, UBND, cải cách hành chính, ISO theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

4.1. Phụ trách tham mưu xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân xã.

4.2. Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức các kỳ hp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ hp và các hoạt động của Hội đồng nhân dân xã.

4.3. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã trong công tác công tác cải cách hành chính, iso.

4.4. Phụ trách tiếp công dân tại bộ phận một cửa, vận hành hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến.

4.5. Phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng tại cơ quan.

4.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

5. Ông Nguyễn Xuân Phương - Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã và chịu trách nhiệm chính trong các lĩnh vực: Đất đai, địa  giới hành chính, tài nguyên khoáng sản, giao thông, quy hoạch, xây dựng cơ bản. trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

5.1. Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, công tác quy hoạch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

5.2. Chủ trì, phi hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác minh nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn; xây dựng các hồ sơ, văn bản về đất đai trên địa bàn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

5.3. Tuyên truyền, hoà giải tranh chấp đất đai; tham mưu uỷ ban nhân dân xã xử lý giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai; thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để tham mưu uỷ ban nhân dân xã xử lý.

5.4.Tham gia giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã.

5.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

6. Ông: Lê Minh Dương - Công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, môi trường, thuỷ lợi, nông thôn mới, công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác lâm nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

6.1. Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về thủy lợi, nông nghiệp trên địa bàn.

6.2. Tổ chức vận động Nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trên địa bàn.

6.3. Quản lý các thành phần kinh tế thuộc UBND xã về nông nghiệp.

6.4. Phụ trách công tác Nông thôn mới.

6.5. Giúp UBND xã công tác tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ, công trình phòng, chống lở, lụt, bão; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

6.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

7. Ông: Nguyễn Đình Tuệ - Công chức Tài chính - Kế toán xã.

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

7.1. Chủ trì, phối hp với công chức khác quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.

7.2. Quản lý kinh tế tập thể, theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của các hộ kinh tế tập thể trên địa bàn xã.

7.3. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tổ chức và thực hiện việc phối hợp giữa các bộ phận trong cơ quan trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

7.4. Phụ trách 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

7.5. Quản lý, theo dõi quỹ bảo vệ và phát triển môi trường rừng.

7.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

8. Bà: Trần Thị Vinh - Công chức Tài chính – kế toán xã

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

8.1. Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn.

8.2. Tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách cấp xã và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

8.3. Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách cấp xã, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản...) theo quy định của pháp luật.

8.4. Thanh toán các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức nghỉ hưu, nghỉ chế độ, chuyển công tác.

8.5. Quản lý hồ sơ tài liệu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

8.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

9. Ông: Phạm Trần Anh - Công chức Tư pháp - hộ tịch

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Tư pháp và hộ tịch trên địa bàn Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch công tác về phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; theo dõi việc thi hành pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn cấp xã trong việc tham gia xây dựng pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

9.1. Thẩm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

9.2. Rà soát công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, cập nhật công bố các văn bản quy phạm pháp luật mới hàng năm theo quy định.

9.3. Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch, nuôi con nuôi; xử lý vi phạm hành chính, giúp Ủy ban nhân dân xã xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch trên địa bàn.

9.4. Tổ chức tiếp nhận và tham mưu giải quyết các đơn thư, kiến nghị, tố cáo về lĩnh vực được giao. Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Tham gia các buổi tư vấn áp dụng pháp luật trong việc xử lý các tranh chấp dân sự, các đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

9.5. Phối hợp với công chức Văn hóa - xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và công tác giáo dục tại địa bàn, biên tập các tin bài liên quan đến việc phổ biến tuyên truyền pháp luật phục vụ cho công tác phát thanh, tuyên truyền Luật, cải cách hành chính.

9.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

10. Bà: Trương Thị Bích Hoa - Công chức Văn hóa - xã hội

 Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình và thanh niên lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục, bảo hiểm y tế, trẻ em theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

10.1. Tổ chức, theo dõi và báo cáo về hoạt động y tế, an toàn thực phẩm, công tác bảo hiểm y tế, công tác trẻ em trên địa bàn xã.

10.2. Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, người có công và xã hội.

10.3. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn.

10.4. Giúp UBND xã trong việc phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội giải quyết việc vay vốn, chính sách hỗ trợ lãi suất cho đối tượng trên địa bàn xã.

10.5.Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao trên địa bàn; tham mưu bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá, tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn.

10.6. Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương, phụ trách trang thông tin điện tử của xã.

10.7. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên.

10.8. Chủ trì, phối hợp với công chức khác và Trưởng thôn, buôn xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, buôn và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn.

10.9. Tổ chức, theo dõi và báo cáo về hoạt động giáo dục, Trung tâm học tập cộng đồng xã Buôn Choah.

10.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

 

o dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn.

10.4. Giúp UBND xã trong việc phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội giải quyết việc vay vốn, chính sách hỗ trợ lãi suất cho đối tượng trên địa bàn xã.

10.5.Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao trên địa bàn; tham mưu bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá, tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn.

10.6. Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương, phụ trách trang thông tin điện tử của xã.

10.7. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên.

10.8. Chủ trì, phối hợp với công chức khác và Trưởng thôn, buôn xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, buôn và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn.

10.9. Tổ chức, theo dõi và báo cáo về hoạt động giáo dục, Trung tâm học tập cộng đồng xã Buôn Choah.

10.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.